The Council

Formazzjoni tal-Kunsill Lokali

Formazzjoni tal-Kunsill Lokali

Formazzjoni tal-Kunsill Lokali

Il-Kunsill Lokali prezenti ( it-Tmien legislatura) gie elett f'elezzjoni li nzammet f' Mejju 2019 u beda jiffunzjona mill-1 ta' Lulju tal-istess sena. F'Marsaxlokk, il-Kunsill Lokali huwa kompost minn hames membri kollha mahtura f'isem Partit Politiku. Kull membru imbaghad gie assenjat delegi f'oqmsa li kien l-aktar kompetenti dwarhom. Il-Formazzjoni tas-Sitt Legislatura hija ffurmata kif gej:

 

Steven Grech -Sindku

Responsabbli mill-Ambjent, Innovazzjoni, Infrastruttura, Progetti, Gustizzja u Riformi

 

Elenia Desira - Vici- Sindku

Responsabbli mill-Indafa Pubblika, Integrazzjoni Socjali, Fondi Ewropej, Kura u Sahha Pubblika

 

Dr Janice Chetcuti - Kunsilliera

Responsabbli mis-Sports u Attivitajiet Fizici, Edukazzjoni, Anzjani u Harsien tal-Annimali

 

Daniel Zerafa - Kunsillier

Responsabbli mill-Kultura u Turizmu, Wirt Storiku, Komunitajiet - Federazzjoni Ghaqdiet Xlukkajri, Zghazagh u Tfal, Awtorita' ta' l-Ippjanar

 

Stephen Caruana - Kunsilliera

Responsabbli mis-Sajjieda, Persuni bi Bzonnijiet Specjali, Qasam Socjali u Dawl tat-Toroq