The Council

Formazzjoni tal-Kunsill Lokali

Formazzjoni tal-Kunsill Lokali

Formazzjoni tal-Kunsill Lokali

Il-Kunsill Lokali prezenti ( is-seba' legislatura) gie elett f'elezzjoni li nzammet f'April 2015 u beda jiffunzjona mill-1 ta' Mejju tal-istess sena. F'Marsaxlokk, il-Kunsill Lokali huwa kompost minn hames membri kollha mahtura f'isem Partit Politiku. Kull membru imbaghad gie assenjat delegi f'oqmsa li kien l-aktar kompetenti dwarhom. Il-Formazzjoni tas-Sitt Legislatura hija ffurmata kif gej:

 

Horace Gauci -Sindku

Responsabbli mir-Relazzjonijiet mal-Gvern Centrali, Kumitat tar-Regjuni, Fondi u Programmi Ewropej, Puluzija u Gustizzja, Infrastruttura, Bye-Laws, Haddiema tal-Kunsill (b'kollaborazzjoni mas-Segretarju Ezekuttiv)

 

Steven Grech - Vici- Sindku

Responsabbli mis-Sahha, Triffic Management, Soft Areas u Gonna Pubblici, Indafa Pubblika, Relazzjonijiet mal-Entitatjiet Kummercjali, Konsultazzjoni dwar Xatt is-Sajjieda

 

Stephen Caruana - Kunsillier

Responsabbli mis-Sajd, Attivitajiet Socjali, Persuni bi bzonnijiet Specjali, Street Lighting, Latrini Pubblici

 

Daniel Zerafa - Kunsillier

Responsabbli miz-Zghazagh, Kultura, Turizmu, Customer Care

 

Janice Chetcuti - Kunsilliera

Responsabbli mill-Edukazzjoni, Ambjent, Sports, Familja u Anzjani