Administration

Duncan Hall

Deputat Segretarju Ezekuttiv

Eta: 35 sena

Duncan Hall twieled fl-4 ta’ Jannar 1982 u ghex u trabba gewwa Bormla (Citta’ Cospicua). Ha l-edukazzjoni  tieghu gewwa l-iskola primarja tal-Gvern ta’ Bormla u aktar tard attenda l-Archbishop’s Seminary u Gan Frangisk Abela Junior College. Fl-2001 Duncan beda’ l-hidma tieghu fil-qasam tal-Kunsilli Lokali , meta dahal jahdem bhala skrivan fil-Kunsill Lokali ta’ Bormla fejn dam ghaxar snin. F’Settembru 2011, Duncan id-Dipartiment ghall-Gvern Lokali appuntah bhala  Agent Segretarju Ezekuttiv mal-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk u aktar tard matul l-istess sena gie mahtur Segretarju Ezekuttiv ma’ l-istess Kunsill Lokali.

Duncan Hall

Caroline Desira

Assistant Principal

Eta: 33 sena

Caroline Desira twieldet fi Frar tal-1983 u ghexet u trabbiet gewwa z-Zejtun (Citta Beland). Hadet l-edukazzjoni  taghha gewwa l-iskola primarja tal-Gvern taz-Zejtun u aktar tard attendiet Carlo Diacono Girls Junior Lyceum z-Zejtun, wara kompliet l-istudji taghha l-MCAST Rahal Gdid, fis-Secreterial, Insurance and Commercial Studies. F’ Ottubru tal-2001 bdiet il-hidma taghha fil-qasam tal-Kunsilli Lokali, meta dahlet tahdem bhala skrivana mall-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk. Il-lum il-gurnata qeda tokkupa l-kariga ta’ Assistent Principal mal-istess Kunsill.

Jordy Brincat

Assistent Principal

Eta : 30 sena

Jordy Brincat twieled fis-26 ta’ Mejju 1986 u ghex u trabba gewwa Marsaxlokk (Portus Herculis). Ha l-edukazzjoni  tieghu gewwa l-iskola primarja tal-Gvern ta’ Marsaxlokk u aktar tard attenda l-Junior Lyceum Verdala Bormla u Giovanni Curmi Higher Secondary School in-Naxxar. Fl-2005 Jordy beda’ l-hidma tieghu fil-qasam tal-Kunsilli Lokali , meta dahal jahdem bhala skrivan mal-istess Kunsill. F’Jannar tal-2012, Jordy gie mpjegat bhala Ufficjal Ezekuttiv mal-istess Kunsill fejn ghadu jokkupa din il-kariga sal-gurnata tal-llum.

Jordy Brincat

Joan Mifsud

Ufficcjal Ezekuttiv

Eta : 56 sena

Joan Mifsud twieldet f’April fl-1961 u twieldet u ghexet it-trobbija taghha gewwa Bormla (Citta Cospicua). Illum il-gurnata, Joan toqghod iz-Zejtun u mizzewga. Hadet l-edukazzjoni taghha gewwa l-iskola Primarja u Sekondarja tal-Gvern ta’ Bormla. Hi kompliet l-istudju taghha fl-Upper Secondary School fil-Belt Valletta. Hadmet ghal-tletin sena mal-linja tal-ajru Nazzjonali. F’Awwissu 2013 bdiet l-impjieg taghha bhala skrivana mal-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk.

Angelo Baldacchino

Assistenza Volontarja

Eta: 65 sena

Twieled Marsaxlokk f’Mejju tas-sena 1952.  Ha l-ewwel edukazzjoni tieghu fl-Iskola Primarja ta’ Marsaxlokk stess. L-ewwel fl-iskola l-qadima fi li hemm fi Triq iz-Zejtun, sakemm inbiet l-iskola l-gdida fejn kien mill-ewwel studenti li marru f’din l-iskola. Kompla is-Sekondarja fil- Kullegg De La Salle il-Birgu fejn hemmek gab l-ezamijiet tal-‘O’levels u wara ‘A’levels.

Dahal fid-dinja tax-xoghol f’fabbrika f’Bulebel, ghalkemm qabel kien jaghmel xi xoghol part-time go hanut fil-lokal stess.  Fl-1976 dahal fil-Korp tal-Pulizija bhala Kuntistabbli, fejn wara ghamel  l-ezamijiet u lahaq Spettur tal-Pulizija. Attenda  kors fl-Universita fejn gab diploma fil-‘Law and Administration’.  Spiccajt mill korp wara tletin sena servizz fir-rank ta’ Supritendent.

Illum il-gurnata is-Sur Baldacchino jaghmel xoghol b’mod volontarju fil-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk, fejn jara l-gurnali kuljum u jghin lil iskrivani tal-Kunsill f’kull ma jkollhom bzonn. Apparti Anglu qieghed fil-Kumitat tal-Ghaqda Muzikali Pompei u wkoll jghin fil-Parrocca ta’ Marsaxlokk.

Angelo Baldacchino

Haddiema Assenjati

Angelo Gafa (RSSL)

Vanessa Galea (District Operations Ltd.)
Angelo Bonnici (District Operations Ltd.)
Benjamin Grech (District Operations Ltd.)


John Farrugia (CIES)